Comité PCGS

President

BRAUN Fernand Président FLPA - f.braun@safetyconcept.eu - GSM: 691 596 050

Vize-President

BLUM Paul polblum@pt.lu

Tresorier

ADLER Jean-Claude jcadler@me.com

Sekretär adjoint

SCHLOTTERT Laurent laurent.schlottert@online.lu

Member

DIETZ Danielle maiterith@yahoo.de
FLAMINI Silvano

Kooptéierten Member

LANG Jessie Kommunikatioun

Freie Mataarbechter

ROVATTI Carlo

Logistique événementielle

LEARDINI Carmen carmen.leardini@gmail.com - GSM: 691 594 182

Webmaster

TOTH Claude ctoth@pt.lu