Informatiounen iwwert de Club

Aktuell Jorescotisatiounen

fir aktiv Memberen: 35 Euros, inklusiv der Lizenz bei der Federatioun FLPA,
(5 Euros fir Juegendlecher bis 21 Joer)

fir "Membres sympathisants" : 10 Euros

Weider Informatiounen iwwert de Club froen

Member ginn

Formulaire : "Lizenz FLPA"

Statuten